You2morrow

เราเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธุรกิจและการพัฒนาตัวเอง ปณิธาน ที่เราตั้งมั่นมาโดยตลอด

คือการสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้” เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติ ปลูกฝังทัศนคติที่ดี รวมทั้งเป็นสังคมคุณภาพ ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและการแบ่งปัน

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรม อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ในวันนี้ เรามีสื่อให้ความรู้ที่ครบวงจร ทั้งเว็บไซต์ , สิ่งพิมพ์, รายการโทรทัศน์, สัมมนา, Event, Club และ คาเฟ่ ที่พร้อมพัฒนาศักยภาพของคนไทย และผลักดันให้ทุกท่าน ไปถึงเป้าหมายในชีวิตที่ตั้งไว้

พันธกิจของเรา คือการ พัฒนารูปแบบการเรียนรู้

– เรามุ่งพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล เพื่อความพึงพอใจสูงสุด สร้างสังคมที่ดี

– เรามุ่งสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันที่ดี มีมิตรภาพ เพื่อสนับสนุนให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปลูกฝังทัศนคติที่ดี

– เรามุ่งปลูกฝังทัศนคติที่ดี ให้ผู้คนตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของสังคมและประเทศชาติ พัฒนาบุคลากร

– เรามุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง พร้อมต่อการเติบโตของสังคม และการเกิดขึ้นของ globalization สร้างสรรค์สื่อและกิจกรรม

– เรามุ่งสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง